آوار بهمن هزینه ها بر دوش مصرف کننده

مصاحبه منتشر شده در شماره ۳۳۸ ماهنامه صنعت حمل و نقل

مصاحبه ای در مورد ” ده درصد عوارض حق پرچم ” که از کشتی های غیر ایرانی گرفته میشود .

MAHNAMEH SANAT HAML & NAGHAL 338

Leave a response

Your response: