افسانه سیزیف

نامه جمعی از تشکل های صنعت حمل و نقل کشور به دولتمردان که گوشه ای از دغدغه های بخش خصوصی که در آستانه سال نو در قالب نامه ای به مدیران و تصمیم سازان اقتصادی کشور نگاشته شده است . cialis sans ordonnance

ANSANEH SIZIF

Responses

cvbc

Leave a response

Your response: