هزینه های تحمیلی به تجار

مصاحبه منتشر شده در شماره آذر ماه ۱۳۹۸ ماهنامه آینده نگر در ارتباط با مسائل روز حمل و نقل و لجستیک .

http://tccim.ir/images/TccimPaper/AyandeNegar_90.pdf ayandeh

Leave a response

Your response: