عارضه تبعیت

مصاحبه منتشر شده در شماره ۱۲۹ ماهنامه ترابران در رابطه با وابستگی هزینه های حمل و نقل دریایی به قیمت سوخت

اُمید ملک : وقتی از قیمت سوخت کاسته میشود حاشیه سود کشتیرانی ها افزایش مییابد ؛ اما در میان مدت ، بدلیل کاهش رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و صادر کننده نفت ، تقاضای بازار کاهش یافته و آنگاه اوضاع کشتیرانی به مراتب بدتر میشود .

TARABARAN 129

Leave a response

Your response: