روزی که بازار ایران باز شود …

گفتگوی ماهنامه صنعت حمل ونقل با اُمید ملک در رابطه با تحلیل بازار تقاضا در کشتیرانی منطقه خلیج فارس که در شماره ۳۴۳ این ماهنامه منتشر گردید .

MAHNAMEH SANAT HAML & NAGHAL

Leave a response

Your response: