عرض و طول یک غول غرق شده

در شماره ۱۵۱ ماهنامه ترابران نتیجه یک پژوهش دانشگاهی تحت عنوان ” غول ها چگونه غرق میشوند ” که به دلایل علل سقوط و ورشکستگی شرکت هانجین در سال ۲۰۱۶ پرداخته است منتشر گردید که در ادامه مطلب میتوانید ملاحظه نمایید .

در شماره ۱۵۲ ماهنامه ترابران نقد اُمید ملک بر پژوهش موصوف تحت عنوان ” عرض و طول یک غول غرق شده ” منتشر گردید . برای رویت آن به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

TARABARAN 01

TARABARAN 02

Leave a response

Your response: