تجارت یعنی صلح

اولین یادداشت اختصاصی اُمید ملک در روزنامه ” جامـــــــــــــــــــــــــعه فــــــــــــــــــــــــردا ” در ارتباط با تجارت ایران با کشورهای عربی که در ادامه میتوانید مشاهده نمایید . PDF Compressor – 07_Compressed

Leave a response

Your response: