گردنه

نشستی که در خصوص ماهیت هزینه های مبادله کالا در ایران با حضور viagra pas cher آقای اُمید ملک بعنوان رئیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته و آقای مسعود پل مه بعنوان رئیس فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران در دفتر ماهنامه ترابرن برگزار گردید که بعنوان گزارش اصلی در شماره ۱۵۲ ماهنامه منتشر گردید .

TARABARANN

Leave a response

Your response: