اسباب کشی ۹۰ درصد شرکت های بین المللی کشتیرانی از ایران

متن مصاحبه اُمید ملک که بتازگی با پایگاه خبرگزاری بازرگانان صورت پذیرفته است را در ادامه مطلب مطالعه نمایید .

نسخه چاپی

Leave a response

Your response: