دانایی که رئیس نشد ! ( یادبود شادوران فریبرز رئیس دانا )

مطلب منتشر شده در شماره ۳۷۷ ماهنامه صنعت حمل و نقل ۸۰-۸۱

Responses

Esta deve ser a melhor coleção de blogging site que eu descobrisse. Suzanna Sterling Schoenfelder

Leave a response

Your response: